Organisation

Sty­rel­sen
Verk­sam­he­ten admi­ni­stre­ras av vår styrelse som består av 10-12 ledamöter med olika ansvarsområden.

Ord­fö­rande/vice ordförande: sam­ord­ning, med­lems­ak­ti­vi­te­ter, kon­takt med myn­dig­he­ter och andra intressenter.
Sek­re­te­rare/bitr: pro­to­koll, medlemsregister, information till medlemmarna
Kas­sör/bitr: eko­nomi, sta­tistik, med­lems­re­gis­ter
Motor­flyg­chef/bitr: service och underhåll flygplanen, flyg­sä­ker­het, kva­li­tetsäk­ring
Skol­chef: utbild­ning, flyg­trä­ning, lärar­an­sva­rig

Styrelsens aktuella sammansättning finner du under Kontakt/Styrelse.

Utbild­ning
Kontaktuppgifter till flyglä­rare och utbildningsansvarig finner du under Kontakt/Flyglärare.

BAS13_MG3471
Borås Flygklubb var med och arrangerade en stor flygdag på 2013.